Asset Publisher Asset Publisher

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Uprzejmnie informujemy, że Nadleśnictwo Czerniejewo umożliwia obsługę spraw poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Nadleśnictwo Czerniejewo

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest - /pgl_lp_0922/SkrytkaESP

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, Nadleśnictwo Czerniejewo udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=mvagpthdtfu4kvvtpffc

U W A G A: W celu złożenia wniosku do Nadleśnictwa Czerniejewo konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Nadleśnictwa Czerniejewo:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.

 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach urzędowania do Kancelarii Nadleśnictwa Czerniejewo na następujących nośnikach danych:

  1. Dyskietka 1,44 MB

  2. Pamięć masowa USB

  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP.

 2. Akceptowalne formaty załączników to:

  1. DOC, RTF, XPS, XLS

  2. ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX

  3. CSV

  4. TXT

  5. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG

  6. PDF

  7. ZIP

 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5 MB.

 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.