Asset Publisher Asset Publisher

INFORMACJA O ZEBRANIU Z WYKONAWCAMI

Nadleśnictwo Czerniejewo, działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwołuje zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo w roku 2021”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 listopada 2020 r. o godzinie 13:30 w sali nr 10 (sala narad) w siedzibie Nadleśnictwa Czerniejewo Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo.

Spotkanie odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym, z tego też względu Zamawiający zwraca się z prośbą, aby każdy z przedstawicieli Wykonawców miał maseczkę zasłaniającą usta i nos.

Szczegóły postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publiczej Nadleśnictwa Czerniejewo