Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo położone są dwa Parki Krajobrazowe:


Park Krajobrazowy Promno

Park utworzono 20.09.1993r. w celu ochrony terenów o dużych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i naukowo - dydaktycznych (pagórkowaty krajobraz morenowy z licznymi ciekami wodnymi i jeziorkami). Na szczególną uwagę zasługują polodowcowe, rynnowe kanały Czachurski i Szkutelniak oraz ciąg Jezior: Dober, Kazanie, Grzybionek, których walory krajobrazowe są najlepiej widoczne w okolicy miejscowości Kapalica oraz w pobliżu wczesnośredniowiecznego grodziska i osady przygrodowej Nowa Górka. Dominującym zbiorowiskiem leśnym jest w PK Promno grąd środkowoeuropejski Galio sylvatici - Carpinetum. Na tym terenie występują także zwierzęta objęte ochroną gatunkową. Na szczególną uwagę zasługują bardzo rzadkie w tym regionie orzesznica Muscardinus avellanarius oraz ślimak - zatoczek łamliwy Anisus vorticulus.

Lednicki Park Krajobrazowy 

W zasięgu Nadleśnictwa położona jest południowa część parku. Został utworzony 26.05.1988r., w celu ochrony Jeziora Lednickiego i obszarów położonych wokół niego z zachowanymi licznymi zabytkami osadnictwa z początków Państwa Polskiego. Na jednej z czterech wysp - Ostrów Lednicki znajdują się pozostałości grodu, który w 2 połowie X wieku był jednym z głównych ośrodków tworzącego się Państwa Polskiego. Jest to obszar z licznymi stanowiskami archeologicznymi, zabytkami osadnictwa oraz obiektami etnograficznymi.