Web Content Display Web Content Display

Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim

 

Termin realizacji: 30.11.2023 r.

Wartość projektu: 81 051,76 zł

Dofinansowanie: 56 736,23 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: zapewnienie ciągłości trwania procesów przyrodniczych, zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt jako przedmiotów ochrony w 5 rezerwatach przyrody i 4 obszarach Natura 2000, znajdujących się na gruntach w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

W ramach przedsięwzięcia na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo przeprowadzono prace z zakresu usuwania podrostu i odrośli gatunków obcych geograficznie i ekologicznie na obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna.

Web Content Display Web Content Display

Nadleśnictwo Czerniejewo skorzystało z publicznych środków zewnętrznych w ramach projektu „Renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększanie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód”, w ramach którego na terenie nadleśnictwa zrealizowano zadanie pod nazwą „Retencja korytowa w Leśnictwie Linery”. Działanie prowadzone jest w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu" finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Całkowity koszt projektu: 5 303 525,37 zł, przy współfinansowaniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu wynoszącym 935 916,25 zł.

Web Content Display Web Content Display

Edukacja ekologiczna realizowana przez Nadleśnictwo Czerniejewo z wykorzystaniem nowych, multimedialnych technologii

Termin realizacji: 30.11.2023 r.

Wartość projektu: 22 214,84 zł

Dofinansowanie: 13 500,00 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: 

zakup materiałów multimedialnych służących bezpośredniej edukacji ekologicznej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich oraz osób dorosłych w zakresie ochrony bioróżnorodności oraz poznania ekosystemów środowiska przyrodniczego poprzez zakup książek i długopisów interaktywnych pokazujących różnorodność środowiska przyrodniczego. Zakup okularów VR pozwala na stworzenie symulacji znalezienia się w różnych miejscach przyrodniczych, w tym daje możliwość poznania różnych ekosystemów. 

Wprowadzenie nowych materiałów edukacyjnych powstałych, dzięki rozwojowi technologicznemu daję możliwość zwiększenia efektywności przyswajania wiedzy ekologicznej, zyskując nowe grupy młodszych odbiorców. Włączenie materiałów edukacyjnych do oferty ekologicznej daje również możliwość prowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych, dla których utrudnieniem jest praktyczne korzystanie z istniejących materiałów Izby Edukacyjnej.

 

Asset Publisher Asset Publisher

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (fundusze UE) Nadleśnictwo Czerniejewo uzyskało dofinansowanie na realizację zadań zapisanych w Programie Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Ostoja koło Promna (PLH300030). Opisane prace realizowane są w ramach ogólnopolskiego programu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”. Celem prowadzonych na terenie naszego nadleśnictwa działań jest dostosowanie składu gatunkowego chronionych siedlisk przyrodniczych do ich naturalnych potrzeb. Osiągnięcie tego celu możliwe jest między innymi poprzez wykaszanie oraz usuwanie niepożądanego nalotu drzew i krzewów. Pozwala to przeciwdziałać stopniowemu zarastaniu cennych fragmentów naszych lasów oraz poprawia warunki bytowania wielu rzadkich gatunków roślin wśród których warto wymienić niezwykle rzadki w naszym regionie lipiennik Loesela.  Prowadzone w Nadleśnictwie Czerniejewo prace podzielone zostały na trzy zadania:
  1. Wycięcie drzew i krzewów z płatów siedliska przyrodniczego 7230 i płatów siedliska lipiennika Loesela Liparis loeselii.
  2. Ręczne koszenie trzciny tuż przy gruncie oraz usuwanie nalotu drzew i krzewów z pozostawianiem kęp turzyc oraz okazów lipiennika Loesela Liparis loeselii. Usuwanie biomasy poza płaty siedliska przyrodniczego 7230 oraz płaty siedliska lipiennika Loesela Liparis loeselii.
  3. Usunięcie podrostu i odrośli gatunków obcych geograficznie i ekologicznie.

Przyznane dofinansowanie w kwocie prawie 120 tys. zł wraz ze środkami własnymi nadleśnictwa pozwala na realizację opisanych działań ochronnych w latach 2018-2023.

Całkowita kwota dofinansowania przyznana PGL LP na realizację "Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" wynosi 21 909 333,39 zł.


PROJEKT DOTOWANy ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W POZNANIU

„Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie nadleśnictw Czerniejewo, Grodzisk, Karczma Borowa, Koło, Kościan, Piaski, Włoszakowice”

Termin realizacji: 16.09.2021 r. – 30.11.2021 r.

Wartość projektu: 79524,26 zł

Dofinansowanie: 60021,09 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o ekosystemach leśnych, zrównoważonej gospodarce leśnej oraz kształtowanie postaw i podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych. Ponadto zwiększenie wiedzy społeczeństwa o roli lasów w kształtowaniu klimatu i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.

W ramach przedsięwzięcia na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo ustawiono 2 tablice edukacyjne „Remiza dla zwierząt” i „Hotel dla owadów”. Wybrana lokalizacja sąsiaduje z nowo utworzoną remizą dla zwierząt, która powstała na terenie znacznie uszkodzonym w trakcie huraganu tysiąclecia w 2017 r. Na tablicach umieszczono informacje dotyczące celu zakładania remizy oraz dlaczego warto zakładać hotele dla owadów. W kolejnych latach planowane jest organizowanie zajęć edukacyjnych związanych z tematyką tablic i pobliskiej remizy.