Web Content Display Web Content Display

Teren monitorowany

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czerniejewo z siedzibą w Głożynie 5, 62-250 Czerniejewo

2. Z Administratorem danych można się skontaktować:

- listownie na adres: Nadleśnictwo Czerniejewo, Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo

- przez e-mail: czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl

- telefonicznie: +48 61 427 30 41

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO tj. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – czyli wynika to wprost z przepisów ustawy

5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do napisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

6. Zgodnie z art. 15-18, 20-21 RODO, ma Pan/Pani prawo do:

- dostępu do treści swoich danych

- sprostowania swoich danych,

- usunięcia swoich danych,

- ograniczenia przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie własnych danych osobowych narusza przepisy RODO

7. Udostępniane przez Pana/Panią dane nie będą podlegały profilowaniu tzn. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który generowałby automatyczne podejmowanie decyzji.

8.Administrator danych nie zamierza przekazywał Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, Administrator może to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

- podmioty współpracujące w zakresie dostępu do obiektów i infrastruktury Administratora,

- podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Administratorem (np. Zakład Informatyki Lasów Państwowych, obsługa Archiwum)

- podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

9. W określonych sytuacjach Administrator może przekazać Pani/Pana dane. Często jest to niezbędne do realizacji umowy lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Pana/Pani dane osobowe Administrator może przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

- podmioty wpsółpracujące w zakresie dostępu do obiektów i infrastuktury Administratora,

- podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Administratorem (np. Zakład Informatyki Lasów Państwowych, obsługa Archiwum)

- podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).