Aktualności Aktualności

Konkurs pn. Las wokół mnie

Nadleśnictwo Czerniejewo ogłasza konkurs pn. "Las wokół mnie". Zachęcamy do zapoznania się z poniższym regulaminem i wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

„Las wokół mnie”

1. ORGANIZATOR: Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe -  Nadleśnictwo Czerniejewo.

2. CEL KONKURSU: Konkurs przygotowany z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe. Uczestnicy muszą skupić uwagę na otaczających ich najbliższą okolicę lesie. Aby wykonać fotografię lub pracę plastyczną należy udać się na wycieczkę do lasu i wybrać najciekawszy fragment lasu Nadleśnictwa Czerniejewo.

4. TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH: Przedstawienie lokalnego krajobrazu leśnego.

5. TECHNIKA I FORMAT PRAC:

  • KATEGORIA I

Praca plastyczna: technika dowolna (z wyłączeniem prac przestrzennych); format: A4, praca indywidualna.

Opis prac: czytelne opisanie pracy na jej odwrocie tzn. imię i nazwisko, wiek, miejscowość oraz dane do kontaktu.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 prace plastyczną.

  • KATEGORIA II

Praca fotograficzna: max rozmiar zdjęć format: 20x25 cm, min. rozdzielczość: 1205 x 1205 pix, praca indywidualna.

Opis prac:

W przypadku wysyłki pocztą elektroniczną: w wiadomości umieścić imię i nazwisko, wiek, miejscowość oraz dane do kontaktu.

W przypadku dostarczenia pocztą tradycyjną: czytelne opisanie fotografii na jej odwrocie tzn. imię i nazwisko, wiek, miejscowość oraz dane do kontaktu.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

6. KATEGORIE WIEKOWE: Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

• dzieci  wieku przedszkolnym,

• dzieci klas I - IV SP,

• dzieci klas V – VIII SP,

• młodzież szkół średnich;

7. TERMIN DOSTARCZENIA PRAC: od 15.04.2024 r. do 17.05.2024 r.

8. MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC:

  • Osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Nadleśnictwa Czerniejewo

Głożyna 5,

62-250 Czerniejewo

  • Pocztą elektroniczną:

anna.zietek@poznan.lasy.gov.pl

9. INNE POSTANOWIENIA:

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Czerniejewo. Oceny prac dokona Komisja konkursowa składająca się z pracowników Nadleśnictwa Czerniejewo. Laureaci konkursu otrzymaj dyplomy i nagrody rzeczowe.

Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą uczestników i ich opiekunów na ekspozycje prac w siedzibie Nadleśnictwa Czerniejewo oraz na oficjalnej stronie internetowej Nadleśnictwa Czerniejewo.

Udział uczestnika jest równoznaczny z oświadczeniem, że praca zgłoszona w konkursie jest wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, że osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych prac nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik.

10. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej Nadleśnictwa Czerniejewo: https://czerniejewo.poznan.lasy.gov.pl/witamy w terminie do 2 tygodni od dnia zakończenia konkursu (tj. do 31 maja 2024 r.) wraz z podaniem terminu wręczenia nagród.

11. DANE KONTAKTOWE:

 

W razie pytań proszę o kontakt z Organizatorem konkursu:

Referent ds. geomatyki edukacji przyrodniczo-leśnej

Anna Ziętek

tel. 604 162 181

mail: anna.zietek@poznan.lasy.gov.pl

12. KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

Administratorem Państwa Danych Osobowych (ADO) jest:

Nadleśnictwo Czerniejewo z siedzibą w Czerniejewie (62-250) Głożyna 5, e-mail: czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl.

ADO przetwarza Państwa dane w celu:

Realizacji konkursów, edukacji i promocji ADO. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie wyrażonej zgody  oraz b) i c)  w związku z realizacją umowy i wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa wynikających z Ustawy z dn. 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:  

• Uprawnionym organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

• Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.

• Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.

 Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest:

1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.