Asset Publisher Asset Publisher

PROJEKT DOTOWANy ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W POZNANIU

„Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie nadleśnictw Czerniejewo, Grodzisk, Karczma Borowa, Koło, Kościan, Piaski, Włoszakowice”

Termin realizacji: 16.09.2021 r. – 30.11.2021 r.

Wartość projektu: 79524,26 zł

Dofinansowanie: 60021,09 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o ekosystemach leśnych, zrównoważonej gospodarce leśnej oraz kształtowanie postaw i podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych. Ponadto zwiększenie wiedzy społeczeństwa o roli lasów w kształtowaniu klimatu i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.

W ramach przedsięwzięcia na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo ustawiono 2 tablice edukacyjne „Remiza dla zwierząt” i „Hotel dla owadów”. Wybrana lokalizacja sąsiaduje z nowo utworzoną remizą dla zwierząt, która powstała na terenie znacznie uszkodzonym w trakcie huraganu tysiąclecia w 2017 r. Na tablicach umieszczono informacje dotyczące celu zakładania remizy oraz dlaczego warto zakładać hotele dla owadów. W kolejnych latach planowane jest organizowanie zajęć edukacyjnych związanych z tematyką tablic i pobliskiej remizy.


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (fundusze UE) Nadleśnictwo Czerniejewo uzyskało dofinansowanie na realizację zadań zapisanych w Programie Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Ostoja koło Promna (PLH300030). Opisane prace realizowane są w ramach ogólnopolskiego programu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”. Celem prowadzonych na terenie naszego nadleśnictwa działań jest dostosowanie składu gatunkowego chronionych siedlisk przyrodniczych do ich naturalnych potrzeb. Osiągnięcie tego celu możliwe jest między innymi poprzez wykaszanie oraz usuwanie niepożądanego nalotu drzew i krzewów. Pozwala to przeciwdziałać stopniowemu zarastaniu cennych fragmentów naszych lasów oraz poprawia warunki bytowania wielu rzadkich gatunków roślin wśród których warto wymienić niezwykle rzadki w naszym regionie lipiennik Loesela.  Prowadzone w Nadleśnictwie Czerniejewo prace podzielone zostały na trzy zadania:
  1. Wycięcie drzew i krzewów z płatów siedliska przyrodniczego 7230 i płatów siedliska lipiennika Loesela Liparis loeselii.
  2. Ręczne koszenie trzciny tuż przy gruncie oraz usuwanie nalotu drzew i krzewów z pozostawianiem kęp turzyc oraz okazów lipiennika Loesela Liparis loeselii. Usuwanie biomasy poza płaty siedliska przyrodniczego 7230 oraz płaty siedliska lipiennika Loesela Liparis loeselii.
  3. Usunięcie podrostu i odrośli gatunków obcych geograficznie i ekologicznie.

Przyznane dofinansowanie w kwocie prawie 120 tys. zł wraz ze środkami własnymi nadleśnictwa pozwala na realizację opisanych działań ochronnych w latach 2018-2023.