Web Content Display Web Content Display

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pan danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

I. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: Nadleśniczy Nadleśnictwa Czerniejewo z siedzibą w Czerniejewie (62-250) Głożyna 5, e-mail: czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl.

II. Mogą się Państwo kontaktować naszym z Inspektorem ochrony danych osobowych Cezarym Sadowskim pod adresem: iod@rodo.pl.

III. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:  

 1. Realizacji czynności urzędowych tj. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. Wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 3. Związanych z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników, w celu wykonywania nałożonych na administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów prawa podatkowego i rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b oraz c RODO;
 4. Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 5. Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. Przyszłego dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Pastwa przez organ.

 

IV. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 1. Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 1. Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres:kalisz@poznan.lasy.gov.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 2. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

V. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt III, zgodnie z wewnętrzną instrukcją kancelaryjną, przepisami prawa, w tym również obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów prawa.

VI. W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak: 

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. kontrahentom Administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Nadleśnictwo Czerniejewo.

VII. Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody;

VIII. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

IX. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem Europejskim Obszarem Gospodarczym.