KOMPLEKSOWA RENATURYZACJA MOKRADEŁ ORAZ ODTWARZANIE NATURALNYCH WILGOTNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NA TERENACH OCHRONNYCH REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POZNANIU PRZEZ ZWIĘKSZANIE RETENCYJNOŚCI WODNEJ ORAZ SPOWALNIANIE ODPŁYWU WÓD

Okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwa uczestniczące: Babki, Czerniejewo, Konstantynowo, Łopuchówko, Oborniki, Piaski, Sieraków

Zaplanowane koszty: 1,18 mln zł (wydatki kwalifikowane)

Poziom dofinansowania: 85 %

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

 

Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie.

Wydawca treści Wydawca treści

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (fundusze UE) Nadleśnictwo Czerniejewo uzyskało dofinansowanie na realizację zadań zapisanych w Programie Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Ostoja koło Promna (PLH300030). Opisane prace realizowane są w ramach ogólnopolskiego programu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”. Celem prowadzonych na terenie naszego nadleśnictwa działań jest dostosowanie składu gatunkowego chronionych siedlisk przyrodniczych do ich naturalnych potrzeb. Osiągnięcie tego celu możliwe jest między innymi poprzez wykaszanie oraz usuwanie niepożądanego nalotu drzew i krzewów. Pozwala to przeciwdziałać stopniowemu zarastaniu cennych fragmentów naszych lasów oraz poprawia warunki bytowania wielu rzadkich gatunków roślin wśród których warto wymienić niezwykle rzadki w naszym regionie lipiennik Loesela.  Prowadzone w Nadleśnictwie Czerniejewo prace podzielone zostały na trzy zadania:
  1. Wycięcie drzew i krzewów z płatów siedliska przyrodniczego 7230 i płatów siedliska lipiennika Loesela Liparis loeselii.
  2. Ręczne koszenie trzciny tuż przy gruncie oraz usuwanie nalotu drzew i krzewów z pozostawianiem kęp turzyc oraz okazów lipiennika Loesela Liparis loeselii. Usuwanie biomasy poza płaty siedliska przyrodniczego 7230 oraz płaty siedliska lipiennika Loesela Liparis loeselii.
  3. Usunięcie podrostu i odrośli gatunków obcych geograficznie i ekologicznie.

Przyznane dofinansowanie w kwocie prawie 120 tys. zł wraz ze środkami własnymi nadleśnictwa pozwala na realizację opisanych działań ochronnych w latach 2018-2023.

Całkowita kwota dofinansowania przyznana PGL LP na realizację "Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" wynosi 21 909 333,39 zł.


PROJEKT DOTOWANy ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W POZNANIU

„Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie nadleśnictw Czerniejewo, Grodzisk, Karczma Borowa, Koło, Kościan, Piaski, Włoszakowice”

Termin realizacji: 16.09.2021 r. – 30.11.2021 r.

Wartość projektu: 79524,26 zł

Dofinansowanie: 60021,09 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o ekosystemach leśnych, zrównoważonej gospodarce leśnej oraz kształtowanie postaw i podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych. Ponadto zwiększenie wiedzy społeczeństwa o roli lasów w kształtowaniu klimatu i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.

W ramach przedsięwzięcia na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo ustawiono 2 tablice edukacyjne „Remiza dla zwierząt” i „Hotel dla owadów”. Wybrana lokalizacja sąsiaduje z nowo utworzoną remizą dla zwierząt, która powstała na terenie znacznie uszkodzonym w trakcie huraganu tysiąclecia w 2017 r. Na tablicach umieszczono informacje dotyczące celu zakładania remizy oraz dlaczego warto zakładać hotele dla owadów. W kolejnych latach planowane jest organizowanie zajęć edukacyjnych związanych z tematyką tablic i pobliskiej remizy.